TERMES I CONDICIONS

D'una part, Mario Tomás Valero, amb NIF 24342302E, domicili en Av. Passeig de l'Albereda 63-15 CP 46023 València (València) , d'ara en avant, el comercialitzador de la publicació “DARRERE L’ESPILL. Apunts sobre Jaume Roig i el seu entorn familiar”;

I d'una altra EL CLIENT (persona física o jurídica que formalitze la contractació per mitjà de l'acceptació de la comanda per escrit via e-mail)

Ambdós parts, reconeixent-se mútuament capacitat legal per a obligar-se, manifesten que estan interessades a concertar un contracte de prestació de servicis d'acord amb les CONDICIONS següents:

Objecte i y Àmbit de Contractació.

1. Objecte.

Les Condicions de Contractació tenen com a objecte regular els termes contractuals per a la prestació del comercialitzador i la contraprestació deguda pel Client al comercialitzador. La prestació del servici d'adquisició de la publicació en els formats PDF y/o EPUB, es durà a terme a per mitjà de l'obtenció, disposició, organització, ocupació i gestió per part del comercialitzador dels recursos tècnics, humans i operatius necessaris a este efecte.

2. Àmbit.

El comercialitzador posa a disposició dels seus Clients l'accés d'un recurs en línia consistent en la publicació en els formats PDF y/o EPUB de l'obra escrita “DARRERE L’ESPILL. Apunts sobre Jaume Roig i el seu entorn familiar”.

3. Contratació.

El comercialitzador es reserva el dret d'acceptar o rebutjar qualsevol Contractació, sempre que: (a) comprove que les dades facilitats són contraris a la veritat y/o inexactes; (b) considere que la sol·licitud formulada no s'ajusta als termes arreplegats en les Condicions de Contractació y/o danye o puga danyar la imatge corporativa del comercialitzador o fóra contrària als propòsits comercials perseguits per la mateixa; i (c) tinga pendent de pagament algun Servici contractat amb anterioritat amb el comercialitzador.

4. Drets i Obligacions del comercialitzador..

4.1. Drets.

El comercialitzador tindrà dret: (a) a cobrar al Client el preu per la prestació dels Servicis; (b) a introduir canvis o millores tecnològiques en el procés d'adquisició per descàrrega de la publicació.

4.2 Obligacions.

El comercialitzador es compromet (a) a prestar els Servicis d'acord amb els termes establits en les Condicions de Contractació i (b) a realitzar els seus màxims esforços per a garantir la prestació dels Servicis de forma ininterrompuda les vint-i-quatre (24) hores al dia durant tots els dies de l'any. El comercialitzador procurarà per tots els mitjans facilitar al Client els Servicis en el mateix moment de l'adquisició per descàrrega, però no serà responsable de circumstàncies o esdeveniments que es troben fora del seu control, com ara la interrupció o el mal funcionament atribuïbles a tercers operadors o companyies de servicis, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques o cas fortuït o força major.

4.3. Atenció al Client.

El Servici d'Atenció al Client consistix en un servici d'assistència tècnica informàtica info@jaumeroig.com.

5. Drets i Obligacions del Client.

5.1 Drets.

El Client tindrà dret a utilitzar el Servici contractat en els termes i condicions pactats en estes Condicions de Contractació.

5.2 Obligacions.

El Client haurà de complir amb les obligacions de pagament en els termes i condicions acordats.

6. Preu.

Com contraprestació pels Servicis prestats, el Client abonarà al comercialitzador la quantitat total que resulte d'aplicar els preus especificats en cada moment en el seu website i d'acord amb el full de comanda que s'acompanya a cada contracte.

7. Duració i Terminació.

Al tractar-se d'un servici de descàrrega immediata de la publicació objecte de comercialització, s'entén que té compliment instantani, iniciant-se amb els tràmits electrònics d'adquisició i pagament, i finalitzant amb la descàrrega de l'arxiu adquirit. Per la seua mateixa naturalesa, una vegada descarregat l'arxiu adquirit, no resulta possible la devolució, ni l'exercici del dret de desistiment, llevat que el client acreditara que l'arxiu descarregat estava danyat, inoperatiu, o defectuós.

8. Règim i Responsabilitat.

El comercialitzador no serà responsable dels problemes derivats de la falta d'accés o dels problemes inherents a la connectivitat a Internet o a les xarxes d'electricitat quan estes tingueren el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no hagueren pogut ser previstes per les Parts o que encara, sent previsibles, el comercialitzador haja realitzat tots els esforços raonables per a evitar-les o que foren considerades com a causes fortuïtes o de força major. El comercialitzador no oferix garantia, ni implícites ni explicites, pel que fa al seu producte, el seu rendiment o idoneïtat per a fins concrets.

9. Cas Fortuït i Força Major.

Cap de les parts serà responsable del retard en l'execució de les seues obligacions ni de la no execució de les mateixes (exceptuant l'incompliment de pagament a l'altra part) si este incompliment estiguera motivat per casos fortuïts o raons de força major, de conformitat amb el que establix l'article 1.105 del Codi Civil. Esta circumstància es comunicarà a l'altra part en el termini més breu possible.

10. Propietat Intel·lectual.

Cada una de les parts reconeix la titularitat de l'altra o de qualsevol altres tercers respecte a tots els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, i sobre altres drets anàlegs sobre elements, tecnologia, know-how, marques, logos i qualsevol altre element, creació, invenció o signe distintiu de la seua propietat.

11. Dades de Caràcter Personal.

El comercialitzat disposa en la mateixa web en què el client realitza l'adquisició, d'un apartat propi relatiu a este aspecte de Dades Personals i Política de Privacitat, el contingut del qual, s'entén literalment incorporat a la present clàusula.

12. Legislació Aplicable.

Els pactes i Clàusules que integren este Contracte s'interpretaran i regiran per la Legislació espanyola. En concret, seran aplicables a les presents Condicions Generals allò que s'ha establit en: la Llei 7/1998 de 13 d'abril sobre Condicions Generals de Contractació; la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Detallista i totes les disposicions que legals siguen aplicables.

13. Més Informació.

Per a qualsevol informació addicional o aclariment respecte al contingut de les Condicions de Contractació, o per a qualsevol consulta relacionada amb les característiques tècniques, funcionals y/u operatives, no dubte a contactar amb el nostre Servici d'Atenció al Client en info@jaumeroig.com